Medal z okazji jubileuszu 20-lecia Związku Kuźni Polskich dla dr hab. inż. Hanny Wiśniewskiej-Weinert, prof. INOP

W dniach 28–29 września 2017r. w Ustroniu odbyło się Seminarium Kuźnicze Związku Kuźni Polskich (ZKP) pt. „Innowacyjne urządzenia i technologie dla przemysłu kuźniczego”. W pierwszym dniu spotkania najnowsze rozwiązania dotyczące maszyn i technologii kuźniczych zaprezentowali przedstawiciele firm: SMS group GmbH, Oilgear Towler GmbH, Dr. Fister GmbH, Dango & Dienenthal i GLAMA Maschinenbau GmbH. W drugim dniu przedstawiciel firmy TERMETAL zaprezentował zastosowanie nagrzewnic indukcyjnych w kuźnictwie, a Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej dr inż. Stanisław Ziółkiewicz – aktualne informacje dotyczące Klastra HEFAHJSTOS.

Pierwszego dnia Seminarium sesja popołudniowa poświęcona była obchodom Jubileuszu 20-lecia Związku Kuźni Polskich. Okolicznościowymi Medalami 20-lecia ZKP nagrodzone zostały osoby wybitnie zasłużone dla środowiska kuźniczego w Polsce. Wśród wyróżnionych Medalem znalazła się dr hab. inż. Hanna Wiśniewska-Weinert, prof. INOP, która otrzymała Medal w uznaniu szczególnych zasług na rzecz promocji w Polsce sektora kuźniczego oraz ustanowienia Programu Sektorowego Branży Kuźniczej.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencji 2017–2021

Dnia 12 września 2017 r. odbyło się w Instytucie pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencji 2017–2021. Posiedzenie otworzył Dyrektor Instytutu dr inż. Stanisław Ziółkiewicz. Na początku obrad Przewodnicząca Komisji Wyborczej mgr inż. Ewa Szymańska przedstawiła wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu kadencji 2017–2021. Dyrektor podziękował członkom ustępującej Rady Naukowej i pogratulował członkom nowo wybranej Rady.

W dalszej części posiedzenie znalazły się:

 • ukonstytuowanie się nowej Rady, wybór Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego,  Sekretarza Rady i Członka Prezydium Rady,
 • wybór członków stałych zespołów Rady, w tym: Komisji Skrutacyjnej, Komisji d/s naukowo-wdrożeniowych, Komisji d/s ekonomiczno-administracyjnych, Zespołu Rady Naukowej oceniającego dorobek naukowy i techniczny pracowników naukowych oraz dorobek badawczy i techniczny pracowników badawczo-technicznych Instytutu,
 • uchwalenie Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

Następnie Dyrektor Instytutu dr inż. Stanisław Ziółkiewicz przedstawił aktywność badawczo-rozwojową Instytutu, a Główna Księgowa mgr Anna Skowrońska - sytuację ekonomiczną po I półroczu 2017 r.

Kolejnymi punktami obrad były:

 • uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu,
 • przyjęcie opinii w sprawie powołania mgr. inż. Tadeusza Drengera na Pełnomocnika Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji,
 • przyjęcie opinii w sprawie powołania dr. inż. Tomasza Gądka na stanowisko Kierownika Zakładu Tłoczenia.

Na zakończenie obrad uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zwiedzenia Instytutu.

 

Spotkanie partnerów projektu HypOrth 31.08–2.09.2017 r.

Od 31 sierpnia do 2 września 2017 r. odbyło się w Poznaniu spotkanie partnerów projektu HypOrth: „New approaches in the development of Hypoallergenic implant material in Orthopaedics: steps to personalised medicine” („Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalergicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie”), realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji realizujących projekt:

 • Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Niemcy) – koordynator,
 • Tartu Ulikool (Estonia),
 • Instytut Obróbki Plastycznej (Polska),
 • Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Węgry),
 • Teknologisk Institut (Dania), Progenika Biopharma SA (Hiszpania),
 • Mathys AG Bettlach (Szwajcaria),
 • ARTTIC International Management Services.

Dnia 31 sierpnia 2017 r. partnerzy spotkali się na terenie Instytutu Obróbki Plastycznej. Podczas spotkania Dyrektor Instytutu dr inż. Stanisław Ziółkiewicz przedstawił uczestnikom działalność badawczo-rozwojową Instytutu oraz zaprezentował laboratoria i gniazda badawcze, wśród nich także te, w których realizowane były badania na rzecz projektu.

 

W kolejnych dniach uczestnicy spotkania obradowali w Hotelu Sheraton, gdzie 1 września 2017 r., podczas części roboczej spotkania zaprezentowali i podsumowali wyniki dotychczasowych badań oraz  ustalili zakres prac na kolejne 6 miesięcy.

W godzinach popołudniowych odbyła się otwarta dla publiczności sesja posterowa, podczas której zaprezentowano referaty pt.: „Biotribology, Lubrication, Corrosion and Wear of HIPs: Short Review” (prof. dr hab. inż. Volf Leshchynsky, Instytut Obróbki Plastycznej) oraz „Directions of personalization of medicine in the field of orthopedics” (dr. n. med. Łukasz Łapaj, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), a także przedstawiono na prezentacjach plakatowych wyniki badań partnerów projektu HypOrth.

Referaty i postery wzbudziły duże zainteresowanie przybyłej publiczności, w tym m.in. studentów Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. W konkursie na najbardziej interesujący plakat, spośród 16 zaprezentowanych, komisja konkursowa za najlepszy uznała poster pt. „Medium- and long-chain acylcarnitines are associated with osteoarthritis severity”, którego autorem był lek. med. Kaspar Tootsi z Uniwersytetu w Tartu (Estonia).

 

Więcej na temat projektu HypOrth zamieszczono na stronach:

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU HYPORTH DOTYCZĄCEGO MATERIAŁÓW NA IMPLANTY ORTOPEDYCZNE

W piątek, 1 września 2017 roku, w godzinach 16–18 w Hotelu Sheraton (ul. Bukowska 3/9, Poznań) odbędzie się spotkanie w ramach projektu HypOrth: „New approaches in the development of Hypoallergenic implant material in Orthopaedics: steps to personalised medicine” („Nowe rozwiązania w opracowaniu hipoalergicznego materiału na implanty ortopedyczne: kroki ku spersonalizowanej medycynie”).

 

Projekt HypOrth realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przez konsorcjum składające się z następujących partnerów:

 • Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg (Niemcy) – koordynator,
 • Tartu Ulikool (Estonia),
 • Instytut Obróbki Plastycznej (Polska),
 • Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences (Węgry),
 • Teknologisk Institut (Dania)
 • Progenika Biopharma SA (Hiszpania),
 • Mathys AG Bettlach (Szwajcaria),
 • ARTTIC International Management Services.

 

Głównym celem projektu HypOrth jest wytworzenie nowej, hipoalergicznej endoprotezy stawu biodrowego. W ramach projektu prowadzone są badania z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem testów tarciowo-zużyciowych z wykorzystaniem symulatora ruchu. Wykonywane jest także szerokie spektrum badań immunologicznych, mikrobiologicznych oraz testów biozgodności „nowych” biomateriałów. Stosując specjalne biomarkery, możliwa jest identyfikacja pacjentów, szczególnie narażonych na wystąpienie niekorzystnych reakcji immunologicznych na wszczep. Wybór materiału endoprotezy z uwzględnieniem skłonności alergicznych pacjentów pozwoli znacząco ograniczyć konieczność przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych operacji rewizyjnych, co niewątpliwie stanowić będzie krok naprzód ku „spersonalizowanej medycynie”.

 

Podczas otwartej dla publiczności sesji posterowej zaprezentowane zostaną referaty prof. dr hab. inż. Volfa Leshchynsky’ego pt. „Material engineering approach to meet the needs of medicine” oraz dr. n. med. Łukasza Łapaja pt. „Directions of personalization of medicine in the field of orthopedics”, a także zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu HypOrth.

 

Zachęcamy zainteresowanych do udziału w wydarzeniu, ponieważ stwarza ono możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z jednostkami naukowymi biorącymi udział w projekcie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

Więcej na temat projektu zamieszczono na stronach:

https://www.hyporth.eu/

http://www.inop.poznan.pl/badania/projekty-miedzynarodowe/288-nowe-rozwiazania-w-opracowaniu-hipoalergicznego-materialu-na-implant-ortopedyczne-kroki-ku-spersonalizowanej-medycynie

 

Wyniki wyborów do Rady Naukowej 2017-2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów Rady Naukowej Instytutu oraz z Regulaminem Wyborów Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej Kadencja 2017–2021, Komisja Wyborcza w składzie:

1 . Ewa Szymańska

2. Tomasz Moskalik

3. Aleksandra Felczyńska

4. Hanna Głuszek

5. Małgorzata Słodzinka

˗        Przewodnicząca

˗        Z-ca Przewodniczącej

˗        Sekretarz

˗        Członek Komisji

˗        Członek Komisji

przeprowadziła, w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Instytutu, wybory członków do Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej kadencji 2017–2021.

Wybory były bezpośrednie i tajne.

Przeprowadzono procedurę wyborczą i wybrano:

˗    3 członków Rady Naukowej w grupie Pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,

˗    2 członków Rady Naukowej w grupie pracowników badawczo-technicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wyniki wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu kadencji 2017-2021 (pdf)

Lista osób powołanych przez Ministra Rozwoju i Finansów do Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu kadencji 2017-2021 (png)