Kategoria „A” dla Instytutu

W wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) za lata 2013–2016 Instytut Obróbki Plastycznej uzyskał kategorię „A”.

Szczegółowej ocenie została poddana działalność naukowa i badawczo-rozwojowa prawie 1000 jednostek naukowych.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

 

Szczegóły dot. przebiegu i wyników kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 podano w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego