Działalność statutowa w latach 2000-2017

Badania realizowane w ramach działalności statutowej w 2017 r.są zgodne z następującymi dokumentami:

 

 • Statut Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, zatwierdzony w dniu 02.02.2011 r. przez Ministra Gospodarki,
 • Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 16.02.2016 r. – Ministerstwo Rozwoju,
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS),
 • Horyzont 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020),
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020).

 

Tematyka statutowa 2017

 

 • Kompleksowe badania kucia stopów lekkich w warunkach izotermicznych
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów o szczególnych cechach użytkowych, metodami obróbki plastycznej
 • Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach kształtowaniem obrotowym prowadzących do uzyskania wyrobów o skomplikowanych kształtach i pożądanych właściwościach eksploatacyjnych
 • Opracowanie technologii wyciskania aluminiowych profili sandwiczowych oraz badania ich właściwości
 • Doskonalenie metod podnoszenia jakości badań i doskonalenie metod badawczych w obszarze badań materiałowych w akredytowanym laboratorium
 • Wytwarzanie kompozytu Cu-Al2O3 metodami SPS i KOBO do produkcji elektrod do zgrzewania punktowego
 • Wpływ promieniowania rentgenowskiego i procesu starzenia polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) na zużycie tribologiczne endoprotez stawu biodrowego
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum
 • Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu
 • Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami Instytutu
 • Wpływ promieniowania rentgenowskiego i procesu starzenia polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) na zużycie tribologiczne endoprotez stawu biodrowego

 

Badania realizowane w ramach działalności statutowej w latach 2014–2016 są zgodne z priorytetowymi kierunkami strategicznymi państwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, określonymi w następujących dokumentach:

  • - „HORYZONT 2020 – PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI (2014-2020)”, opublikowany w dniu 30 listopada 2011 r.,
  • STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI – DYNAMICZNA POLSKA 2020,
  • „KRAJOWY PROGRAM BADAŃ - ZAŁOŻENIA POLITYKI NAUKOWO – TECHNICZNEJ I INNOWACYJNEJ PAŃSTWA” - Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. ,
  • „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI” Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”,
  • PLAN STRATEGICZNY MINISTERSTWA GOSPODARKI z 3 lutego 2010 r.

Tematyka statutowa 2016

 

 • Wpływ promieniowania rentgenowskiego i procesu starzenia polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) na zużycie tribologiczne endoprotez stawu biodrowego
 • Wytwarzanie metodą SPS materiałów kompozytowych na osnowie kobaltu i jego stopów do zastosowań w nowoczesnych sektorach gospodarki
 • Wykorzystanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu oraz kontroli zmian wymiarowych w cyklu życia części maszyn
 • Doskonalenie metod podnoszenia jakości badań i doskonalenie metod badawczych w obszarze badań materiałowych w Zakładzie Badania Metali
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz właściwości wyrobów i narzędzi do ich produkcji
 • Badania nad technologią wytwarzania matryc kuźniczych metodą wgłębiania na gorąco
 • Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach - badanie technologii kształtowania obrotowego wyrobów osiowo niesymetrycznych
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum
 • Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu
 • Udokumentowanie metodyki prac prowadzonych na testerach tribologicznych: T-05 i T-17
 • Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami Instytutu

Tematyka statutowa 2015

 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz właściwości wyrobów i narzędzi do ich produkcji.
 • Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach - nowa koncepcja kształtowania wyrobów specjalnych.
 • Wytwarzanie innowacyjnych materiałów technikami metalurgii proszków do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki.
 • Kształtowanie plastyczne elektrod i elementów do zgrzewania oporowego ze stopu CuNiSi.
 • Wykorzystanie wyciskania bocznego wspomaganego tarciem w procesach spajania.
 • Wpływ procesu starzenia polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) na zużycie tribologiczne w endoprotezach stawu kolanowego.
 • Opracowywanie dokumentów normalizacyjnych zawierających metodyki prac prowadzonych na innowacyjnych urządzeniach badawczych.
 • Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu.
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum.
 • Upowszechnienie wyników badań submikrometrycznych cząstek smarów stałych w formie ogólnodostępnego dokumentu normalizacyjnego: udokumentowanie metodyki prac prowadzonych na testerach tribologicznych: T-05, T-10, T-17, T-21 oraz na urządzeniu do modyfikacji warstwy wierzchniej PC2.
 • Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami Instytutu.

Tematyka statutowa 2014

 • Wytwarzanie biozgodnych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS)
 • Opracowanie nowej technologii wytwarzania samosmarującego kompozytu z prekursorem SiC
 • Badania wpływu dynamicznych zmian parametrów na utrzymanie stałej prędkości w procesie wytwarzania profili, wyciskaniem bocznym wspomaganym tarciem
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne z wykorzystaniem korpusu prasy PHPO2500
 • Opracowanie projektu wstępnego konstrukcji nowego urządzenia kuźniczego do kucia wałów korbowych metodą NTR
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz właściwości wyrobów i narzędzi do ich produkcji
 • Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach, tłoczeniem i kształtowaniem obrotowym prowadzących do uzyskania wyrobów o skomplikowanych kształtach i pożądanych właściwościach eksploatacyjnych za pomocą prób technologicznych i symulacji nowoczesnymi metodami komputerowymi
 • Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum
 • Upowszechnienie wyników badań submikrometrycznych cząstek smarów stałych w formie ogólnodostępnego dokumentu normalizacyjnego
 • Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami Instytutu

Tematyka statutowa 2013

 • Wytwarzanie biozgodnych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych metodą iskrowego spiekania plazmowego (SPS)
 • Optymalizacja parametrów technologicznych procesu spiekania z kontrolowanym chłodzeniem dla części proszkowych
 • Modelowe badania specjalnych metod kształtowania wyrobów w procesach obróbki Plastycznej
 • Badanie procesu kształtowania bezwypływkowego złączek do instalacji wodnej z bezołowiowych stopów miedzi
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej oraz właściwości wyrobów i narzędzi do ich produkcji
 • Badania innowacyjnych technologii obróbki plastycznej blach, tłoczeniem i kształtowaniem obrotowym prowadzących do uzyskania wyrobów o skomplikowanych kształtach i pożądanych właściwościach eksploatacyjnych za pomocą prób technologicznych i symulacji nowoczesnymi metodami komputerowymi
 • Promocja osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej z wykorzystaniem systemu I-Centrum
 • Upowszechnienie wyników badań submikrometrycznych cząstek smarów stałych w formie ogólnodostępnego dokumentu normalizacyjnego
 • Wykorzystanie i doskonalenie I-Centrum - systemu zarządzania pracami B+R, celem zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz intensyfikacji współpracy z interesariuszami Instytutu

Tematyka statutowa 2012

 • Przetwarzanie materiałów konstrukcyjnych ze stopów magnezu, metodami obróbki plastycznej
 • Super-twarde materiały – optymalizacja zastosowań i przydatność w wybranych procesach obróbki plastycznej
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej i metalurgii proszków, badanie ich właściwości oraz narzędzi do ich produkcji
 • Rozwój procesów kształtowania wybranych grup wyrobów w specjalistycznych przyrządach kuźniczych. Przeprowadzenie prób kucia doświadczalnego wybranych wyrobów w nowej generacji specjalistycznym przyrządzie kuźniczym PKJ2
 • Badania innowacyjnych technologii tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów o złożonych kształtach z trudno odkształcalnych i szybko umacniających się materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych
 • Opracowanie technologii prasowania i spiekania metalowych elementów w aspekcie zastosowań biomedycznych i technicznych
 • Optymalizacja i doskonalenie technologii wytwarzania kompozytów na bazie metali lekkich metodą SPS (Spark Plasma Sintering )
 • Weryfikacja poprawności technologii procesów obróbki plastycznej za pomocą symulacji komputerowej
 • Doskonalenie metod oceny ryzyka wyrobów w JO Instytutu wykorzystując komputerowy program wspomagający
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji Multimedialnego Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej
 • Promocja osiągnięć i oferty Instytutu
 • Rozwój systemu zarządzania procesami badawczymi celem optymalizacji strategii dokonywania wyboru  portfela badań i sposobu ich realizacji

Tematyka statutowa 2011

 • Opracowanie technologii wytwarzania obudowy panewek endoprotez o strukturze porowatej i badania właściwości mechanicznych
 • Wytwarzanie metodami metalurgii proszków i obróbki plastycznej kompozytów na bazie Al do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki 
 • Badania  możliwości  przetwarzania  materiałów konstrukcyjnych ze stopów lekkich metodami obróbki plastycznej 
 • Nowe supertwarde materiały ceramiczne na narzędzia  do obróbki plastycznej metali
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej i metalurgii proszków, badanie ich właściwości oraz narzędzi do ich produkcji 
 • Badania procesu kształtowania plastycznego złączek do instalacji wodnej z bezołowiowych stopów miedzi
 • Rozwój procesów kształtowania wybranych grup wyrobów w specjalistycznych przyrządach kuźniczych.
 • Badania innowacyjnych technologii tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów o złożonych kształtach z trudno odkształcalnych i szybko umacniających się materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji naukowej i technicznej Instytutu
 • Wprowadzenie Procedury Oceny Zgodności Wyrobów w Procedury I-Centrum
 • Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowo-technicznych Instytutu 
 • Rozwój systemu zarządzania procesami badawczymi celem optymalizacji strategii dokonywania wyboru  portfela badań i sposobu ich realizacji

Tematyka statutowa 2010

 • Nowe supertwarde materiały ceramiczne na narzędzia do obróbki plastycznej metali
 • Badania kształtowania wyrobów z nowych materiałów konstrukcyjnych metodami tłoczenia, wyciskania i prasowania
 • Opracowanie technologii wytwarzania grafenopodobnych nanocząstek. Zastosowanie nanotechnologii i grafenopodobnych nanocząstek do wytwarzania spieków o niskim współczynniku tarcia
 • Badania technologii wytwarzania wyrobów metodami obróbki plastycznej i metalurgii proszków, badanie ich właściwości oraz narzędzi do ich produkcji
 • Badania nowej generacji biomateriałów do zastosowania w endoprotetyce stawów, w tym elementów porowatych
 • Badania innowacyjnych technologii tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów o złożonych kształtach z trudno odkształcalnych i szybko umacniających się materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych
 • Wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, spełniające specyficzne wymagania eksploatacyjne wykonane z wykorzystaniem współczesnych metod modelowania konstrukcji i procesów wytwórczych
 • Zmiany w dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń (zgodnie z postanowieniami nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE)
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji naukowej i technicznej Instytutu
 • Promocja osiągnięć Instytutu na imprezach promocyjnych i wystawienniczych oraz w wydawnictwach obcych, bazach danych i na stronie www Instytutu
 • Rozwój systemu zarządzania procesami badawczymi celem optymalizacji strategii dokonywania wyboru  portfela badań i sposobu ich realizacji

Tematyka statutowa 2009

 • Badania i opracowanie technologii wytwarzania grafenopodobnych nanocząstek. Zastosowanie nanotechnologii i grafenopodobnych nanocząstek do wytwarzania spieków o niskim współczynniku tarcia.
 • Badania procesu kształtowania metodami obróbki plastycznej materiałów konstrukcyjnych ze stopów lekkich
 • Badania innowacyjnych technologii tłoczenia, wyoblania zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów o złożonych kształtach z trudnoodkształcalnych i szybko umacniających się materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.
 • Wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, spełniające specyficzne wymagania eksploatacyjne wykonywane z wykorzystaniem współczesnych metod modelowania konstrukcji i procesów wytwórczych.
 • Kucie metodą TR wałów korbowych o skoku do 220 mm. Opracowanie projektu wstępnego urządzenia do kucia wałów korbowych o skoku do 220 mm.
 • Konstrukcja samozaciskowych przyrządów do kucia na uniwersalnych prasach mechanicznych. Opracowanie konstrukcji samozaciskowych przyrządów przeznaczonych do kucia wybranej grupy wyrobów
 • Ocena ryzyka w projektowaniu maszyn do obróbki plastycznej metali. Testowanie wybranych modułów oceny ryzyka w procesie projektowania maszyn do obróbki plastycznej za pomocą programu komputerowego
 • Rozwój cyfrowych zasobów informacji naukowej oraz informacji technicznej Instytutu
 • Zwiększenie kompleksowości prowadzonych badań marketingowych rynku pozahutniczej obróbki plastycznej oraz promocja osiągnięć badawczych celem ich implementacji przemysłowej
 • Badania materiałów przeznaczonych na elementy endoprotez stawów
 • Innowacyjne technologie obróbki powierzchniowej stopów lekkich. Badania wpływu parametrów obróbki laserowej i cieplno-chemicznej na właściwości warstwy wierzchniej stopów aluminium stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
 • Unikatowe i rozwojowe materiały na narzędzia do obróbki plastycznej metali
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i metod badania metali w Zakładzie Badania Metali Instytutu
 • Optymalizowanie częstotliwości prądu magnesującego w badaniach grubości cienkich warstw azotowanych

Tematyka statutowa 2008

 • Zastosowanie nanotechnologii i nanocząstek do wytwarzania spieków o niskim współczynniku tarcia
 • Optymalizacja węzłów trących w implantach z zastosowaniem nanowarstw o korzystnych własnościach tribologicznych oraz rozbudowa stanowiska badawczego do symulacji badań endoprotez stawów człowieka
 • Zwiększenie kompleksowości prowadzonych badań marketingowych rynku pozahutniczej obróbki plastycznej oraz promocja osiągnięć badawczych celem ich implementacji
 • Doskonalenie technologii i konstrukcji maszyn ze sterowaniem komputerowym do wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów długich o złożonych kształtach z wydłużoną pobocznicą
 • Badania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle samochodowym. Wyjaśnienie wpływu sposobów zwiększania odporności na korozję elementów wykonanych ze stopów aluminium na własności eksploatacyjne części do układów chłodzących
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i metod badania metali
 • Badania przyczyn powstawania oraz określenie wpływu naprężeń własnych na własności użytkowe stempli do wyciskania przeciwbieżnego wyrobów z cynku
 • Badania naprężeń własnych metodą sin ψ 2 w warstwach azotowanych na stali konstrukcyjnej i narzędziowej 38 HMJ i WCL, określenie związków między budową fazową a naprężeniami w warstwie azotowanej metodą rentgenowską
 • Badania wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na strukturę i własności eksploatacyjne wyrobów metalowych
 • Opracowanie sposobu kucia i konstrukcji urządzenia do kucia jednolitych, długoskokowych wałów korbowych silników diesla dużej mocy, systemem „ramię po ramieniu”. (Patent nr PL 141712; EP 0144981; USP 4,646,551).
 • Opracowanie konstrukcji samozaciskowych przyrządów specjalizowanych do kucia na uniwersalnych prasach mechanicznych
 • Badania wpływu obniżonego oporu plastycznego oraz sterowanego przyrostowego odkształcenia lokalnego na sposób kształtowania odkuwek o złożonych kształtach
 • Opracowanie optymalnej technologii obciskania rur oraz opracowania gniazda do jednoczesnego redukowania jak  i zwiększania średnicy rury. Badania trwałości narzędzi przy obciskaniu rur gorąco walcowanych
 • Transfer wiedzy z zakresu obróbki plastycznej i opracowań Instytutu do gospodarki z zastosowaniem różnych narzędzi  informacji i promocji. Organizacja XVII Międzynarodowej Konferencji „Konstrukcja i technologia wytłoczek i wyprasek
 • Ocena ryzyka w projektowaniu maszyn

Tematyka statutowa 2007

 • Zastosowanie nanotechnologii i nanocząstek do wytwarzania spieków o niskim współczynniku tarcia
 • Badanie technologii nawęglania próżniowego stali nierdzewnej
 • Optymalizacja węzłów trących w implantach z zastosowaniem nanowarstw o korzystnych właściwościach tribologicznych oraz rozbudowa stanowiska badawczego
 • Badania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle samochodowym
 • Wpływ niskotemperaturowej obróbki kriogenicznej na struktury i właściwości po hartowaniu i odpuszczaniu stali narzędziowej
 • Wpływ technologii spęczania na ciepło ferrytycznej stali odpornej na korozję na jej strukturę i właściwości
 • Doskonalenie metod zgniatania obrotowego i wyoblania wyrobów o złożonych kształtach, głównie z materiałów trudnoodkształcalnych
 • Rozwój nowych sposobów i urządzeń  do kucia metodą TR na prasach uniwersalnych wybranych grup wyrobów z przemysłu krajowego i zagranicznego
 • Badania wpływu obniżonego oporu plastycznego oraz sterowanego przyrostowego odkształcenia lokalnego na sposób kształtowania odkuwek o złożonych kształtach
 • Doskonalenie systemu promocji i upowszechnianie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym
 • Badanie procesu grzania indukcyjnego z zastosowaniem prototypowego transformatora nowej generacji. Zadanie: Badania przemysłowe transformatora o rdzeniu zwijanym przy częstotliwości 4kHz
 • Metody wytwarzania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej o podwyższonej trwałości oraz narzędzi dla serii prototypowych i produkcji małoseryjnej.
 • Badanie stanowiska do zautomatyzowanej produkcji elementów opakowań z zastosowaniem wykrojników ze spieków ceramicznych
 • Ocena ryzyka w projektowaniu maszyn
 • Transfer wiedzy z zakresu obróbki plastycznej i opracowań Instytutu do gospodarki, z wykorzystaniem różnych narzędzi informacji i promocji

Tematyka statutowa 2006

 • Doskonalenie technologii kształtowania metodami metalurgii proszków i obróbki plastycznej części o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych
 • Optymalizacja węzłów trących w implantach z zastosowaniem nanowarstw o korzystnych właściwościach tribologicznych oraz budowa stanowiska badawczego
 • Badania dokładnego kształtowania z wykorzystaniem zjawisk obniżonego oporu plastycznego
 • Badanie tłoczności blach z trudnoodkształcalnych stopów aluminiowych objętych normą PN-EN 573-3/AK.
 • Badania odkształcalności stopów metali lekkich (aluminium i tytanu)
 • Badania wpływu obróbki plastycznej na półgorąco (ciepło) na strukturę i własności stali odpornych na korozję
 • Wpływ warunków przesycania i stopnia deformacji po przesycaniu na kinetykę starzenia i własności stopu PA 9
 • Rozwój specjalistycznych urządzeń różnych typów do kucia na prasach uniwersalnych wybranych grup wyrobów z przemysłu krajowego i zagranicy
 • Technologia i maszyny ze sterowaniem komputerowym do wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów długich o złożonych kształtach z wydłużona pobocznicą
 • Rozwój technologii nagrzewania przed obróbką plastyczną na gorąco. Badania przemysłowe prototypu transformatora średniej częstotliwości
 • Badania nowych materiałów i ich regeneracji w procesach kształtowania w podwyższonej temperaturze
 • Zastosowanie metody prądów wirowych do badania stanu materiału po obróbce cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki kriogenicznej.
 • Optymalizacja parametrów azotowania gazowego w przystosowanym piecu wgłębnym PEC35. Badania procesu obróbki cieplno-chemicznej części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej w zmodernizowanym stanowisku do azotowania jonowego
 • Doskonalenie metod oceny jakości wyrobów kształtowanych obróbka plastyczną oraz narzędzi do obróbki plastycznej
 • Opracowanie, przebadanie i wdrożenie do produkcji półautomatycznej linii do gięcia profili metalowych
 • Doskonalenie systemu promocji i upowszechnianie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym
 • Transfer wiedzy z zakresu obróbki plastycznej i opracowań INOP-u do gospodarki
 • Ocena wymagań bezpieczeństwa pracy tłoczników, z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych, w normach PN-M i normach PN-ISO oraz PN-EN
 • Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

Tematyka statutowa 2005

 • Doskonalenie i wdrażanie metod kucia ciężkich wałów korbowych metodą TR oraz specjalistycznych przyrządów kuźniczych różnych typów do kucia wybranych grup wyrobów z przemysłu krajowego i z zagranicy
 • Technologia i maszyny ze sterowaniem komputerowym do wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów długich o złożonych kształtach z wydłużoną pobocznicą
 • Doskonalenie technologii kształtowania metodami metalurgii proszków części o podwyższonych własnościach eksploatacyjnych
 • Optymalizacja węzłów trących endoprotez z zastosowaniem nanowarstw o korzystnych własnościach tribologicznych zwłaszcza przeznaczonych na implanty oraz budowa stanowiska badawczego
 • Badania odkształcalności stopów lekkich metali (aluminium i tytanu). Zadanie: Badania mające na celu określenie odkształcalności stopów aluminium
 • Badania procesu dokładnego obcinania i dotłaczania w procesie wielotaktowego tłoczenia złożonych wytłoczek, szczególnie części dla przemysłu elektronicznego.
 • Badania zmechanizowanych pieców trzyrurowych do nagrzewania materiału przed obróbką plastyczną. Badania modelu i budowa prototypu transformatora średniej częstotliwości do nagrzewnic indukcyjnych
 • Metody wytwarzania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej o podwyższonej trwałości oraz narzędzi dla serii prototypowych i produkcji małoseryjnej
 • Kinetyka rekrystalizacji po zgniocie. Badania izotermiczne i nieizotermiczne
 • Metody wytwarzania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej o podwyższonej trwałości oraz narzędzi dla serii prototypowych i produkcji małoseryjnej.
 • Mechanizacja produkcji wyrobów metodami obróbki plastycznej
 • Doskonalenie systemu promocji i upowszechnianie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym
 • Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z zakresu obróbki plastycznej z wykorzystaniem różnych narzędzi i mediów
 • Wytyczne dla producentów wyrobów podlegających procedurom oceny zgodności. Identyfikacja właściwych dyrektyw i norm zharmonizowanych
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej Instytutu do wymagań unijnego systemu oceny zgodności w zakresie wytwarzanych narzędzi, urządzeń i maszyn w INOP
 • Kształtowanie wyrobów o złożonym kształcie ze stali i metali lekkich

Tematyka statutowa 2004

 • Wysokowydajne technologie kształtowania metodami metalurgii proszków obróbki plastycznej i obróbki cieplnej części o złożonych kształtach i dobrych własnościach eksploatacyjnych
 • Ekologicznie czyste technologie kształtowania z materiałów proszkowych
 • Doskonalenie systemu promocji i upowszechnianie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym
 • Badania modelowe dokładnego kształtowania wyrobów o wewnętrznym i zewnętrznym uzębieniu
 • Badania nowych metod wytwarzania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej celem podwyższenia ich trwałości oraz obniżenia kosztów wytwarzania narzędzi dla serii prototypowych i produkcji małoseryjnej
 • Dokładne tłoczenie skomplikowanych wytłoczek z blach o podwyższonej wytrzymałości lub blach łączonych, w celu obniżenia masy wytłoczek
 • Technologie i maszyny ze sterowaniem komputerowym do wyoblania i zgniatania obrotowego, szczególnie wyrobów długich o złożonych kształtach z wydłużoną pobocznicą i kołnierzem
 • Badania odkształcalności stopów lekkich metali (aluminium i tytan)
 • Doskonalenie metod oceny jakości wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną oraz narzędzi do obróbki plastycznej.
 • Wpływ proporcji dozowanych gazów na budowę warstwy azotowanej jonowo w urządzeniu JONiMP 900/500
 • Wpływ obróbki podzerowej na struktury i własności mechaniczne stali narzędziowych NC10 i SW7M po obróbce cieplnej
 • Doskonalenie i wdrażanie metod kucia ciężkich wałów korbowych metodą TR oraz specjalistycznych przyrządów kuźniczych różnych typów do kucia wybranych grup wyrobów z przemysłu krajowego i z zagranicy
 • Zmechanizowane oporowe piece rurowe oraz modernizacja nagrzewnic indukcyjnych do nagrzewania materiału przed obróbką plastyczną
 • Mechanizacja produkcji wyrobów metodami obróbki plastycznej:
        - zmechanizowane linie cięcia bezodpadowego
        - zmechanizowana linia do kucia (spęczania)
 • Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z zakresu obróbki plastycznej z wykorzystaniem różnych narzędzi i mediów
 • Wytwarzanie maszyn do obróbki plastycznej w zgodności z dyrektywą maszynową UE (wskazówki, procedury)
 • System monitorowania zagrożeń, badania prenormatywne i prace standaryzacyjne z zakresu produktów, procesów i usług

Tematyka statutowa 2003

 • Doskonalenie wysokowydajnych technologii kształtowania metodami metalurgii proszków, obróbki plastycznej i obróbki cieplnej wyrobów z proszków metali o złożonych kształtach i polepszonych własnościach eksploatacyjnych, w tym także wyrobów dla przemysłu elektrycznego z magnetycznie miękkich materiałów proszkowych
 • Innowacyjne i energooszczędne technologie objętościowej obróbki plastycznej na zimno i na gorąco dla wybranych wyrobów o złożonym kształcie, wysokiej dokładności i niskich kosztach
 • Dokładne tłoczenie skomplikowanych wytłoczek z blach o podwyższonej wytrzymałości lub blach łączonych, w celu obniżenia masy wytłoczek oraz trudno odkształcalnych stopów aluminiowych objętych normą PN-EN 573-3/AK.
 • Doskonalenie i wdrażanie metod kucia ciężkich wałów korbowych metodą TR oraz specjalistycznych przyrządów kuźniczych różnych typów do kucia wybranych grup wyrobów z przemysłu krajowego i z zagranicy
 • Doskonalenie metod wyoblania i zgniatania obrotowego wyrobów o złożonych kształtach i opanowania technologii wytwarzania nowych typów wyrobów
 • Zmechanizowane oporowe piece rurowe ze sterownikiem programowalnym. Modernizacja nagrzewnic indukcyjnych.
 • Badania nowych metod wytwarzania i regeneracji narzędzi do obróbki plastycznej celem podwyższenia trwałości i obniżenia kosztów wytwarzania narzędzi dla serii prototypowych i produkcji małoseryjnej.
 • Badanie korelacji jednostkowego przyrostu masy i rzeczywistej grubości warstwy azotowanej jonowo wybranych stali narzędziowych do pracy na zimno i na gorąco
 • Badania nad modyfikacją warstwy wierzchniej narzędzi w celu zapobieżenia powstawania narostów podczas kształtowania wyrobów ze stali austenitycznych
 • Doskonalenie metod badawczych do oceny jakości narzędzi do obróbki plastycznej poddanych regeneracji lub wykonanych według technologii podwyższających ich trwałość oraz własności materiału przeznaczonego do kształtowania obróbką plastyczną
 • Modernizacja technologii i maszyn do obróbki plastycznej metali w MŚP oraz mechanizacja produkcji wyrobów metodami obróbki plastycznej
 • Doskonalenie systemu promocji |i upowszechnianie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym.
 • Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dla potrzeb przemysłu, w szczególności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w zakresie obróbki plastycznej
 • Metodyczny przewodnik dla użytkownika materiałów stalowych i z metali nieżelaznych na podstawie nowych norm PN-EN, EN
 • Ocena ryzyka zagrożeń podczas użytkowania narzędzi, urządzeń i maszyn do obróbki plastycznej

Tematyka statutowa 2002

 • Badanie wpływu złożonego stanu naprężenia na kształtowanie i wypełnienie wykroju matrycy w procesach kształtowania na zimno i półgorąco
 • Badanie procesu mechanizacji tłoczenia wyrobów z taśmy w zmechanizowanym gnieździe prasy PMS160B
 • Zautomatyzowana linia do obróbki (dziurowania, wykrawania, przetłaczania) profili m.in. stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, a także do produkcji drobnych wytłoczek
 • Doskonalenie metod oceny jakości wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną oraz narzędzi do obróbki plastycznej
 • Optymalizacja wdrożonych systemów komputerowych umożliwiających łatwą dostępność do baz pełnotekstowych norm
 • Postępowanie polskiego producenta przy eksporcie wyrobów do krajów Unii Europejskiej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wytyczne Ministerstwa Gospodarki
 • Badanie mechanizmu obniżenia oporu plastycznego w okolicy temperatury A1 w stalach niesto-powych
 • Badania nad modyfikacją warstwy wierzchniej narzędzi w celu zapobieżenia powstawania narostów podczas kształtowania wyrobów ze stali austenitycznych
 • Doskonalenie metod kucia wałów korbowych
 • Badania nowych możliwości technologicznych specjalistycznych przyrządów kuźniczych
 • Rozwój wysokowydajnych technologii obróbki plastycznej w zakresie wielkoseryjnej produkcji części z materiałów proszkowych o złożonych kształtach i wysokiej dokładności
 • Badania technologii kształtowania obrotowego wyrobów na wyprodukowanej w INOP, sterowanej numerycznie wyoblarce MZH-500
 • Badanie wielkości odkształcenia przy różnych prędkościach tłoczenia (różne prędkości przesuwu stempla) w tłoczeniu posobnym
 • Wpływ warunków rozpylania katodowego oraz rozmieszczenia obrabianych przedmiotów w zjo-nizowanym polu elektrycznym na wynik azotowania jonowego
 • Prototyp przemysłowy pieca trzyrurowego o temperaturze nominalnej 1200 oC
 • Modernizacja nagrzewnic indukcyjnych. Budowa nagrzewnicy końców prętów o średnicy do 24 mm
 • Koordynacja i opracowywanie ofert dla klientów krajowych i zagranicznych
 • Opracowanie publikacji o charakterze informacyjnym i naukowym oraz popularyzacja osiągnięć INOP-u w wydawnictwach oraz na targach, wystawach i konferencji

Tematyka statutowa 2001

 • Badania modelowe procesów kształtowania wyrobów w złożonym stanie naprężenia
 • Badania procesu mechanizacji tłoczenia wyrobów z taśmy w zmechanizowanym gnieździe prasy mimośrodowej PMS 160B. Mechanizacja procesu rozwijania, prostowania i podawania taśmy stalowej w kręgach o szerokości 600 mm i grubości 2,0 mm
 • Doskonalenie metod badawczych do oceny jakości materiałów i wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną oraz narzędzi do obróbki plastycznej
 • Ocena jakości odkuwek stalowych matrycowanych po wprowadzeniu do zbioru Polskich Norm - norm europejskich EN
 • Wdrażanie systemów komputerowych umożliwiających wpisywanie na dyskietki magnetooptyczne (metodą skanowania) zbiorów norm znajdujących się w INOP oraz sukcesywne wpisywanie na dyskietki norm z grup katalogowych: 21.060.20, 21.060.30,  21.060.40,  21.060.50, 21.060.60,  21.060.70
 • Badania nowych możliwości technologicznych specjalistycznych przyrządów kuźniczych
 • Badanie mechanizmu obniżenia oporu plastycznego w okolicy temperatury A1 w stalach niestopowych
 • Poprawa jakości wyrobów i tłoczników z zastosowaniem elementów tłoczników znormalizowanych i zunifikowanych
 • Nowa technologia kształtowania na zimno i homogenizacji wyrobów z magnetycznie miękkich materiałów proszkowych
 • Badanie procesu kształtowania dokładnego na prasach z wahającą matrycą z jednoczesnym przetłoczeniem otworu w wyprasce
 • Badania technologii wyoblania wytłoczek z kołnierzem i wydłużoną pobocznicą na wyoblarko-zgniatarce MZH-500
 • Badanie wielkości zgniotu w tłoczeniu posobnym przy zmiennych odległościach rozstawienia matryc ciągowych
 • Badania wpływu etapowego azotowania jonowego na efekt procesu i zmiany wymiarowe azotowanych wyrobów
 • Opracowanie i budowa prototypu przemysłowego pieca trzyrurowego trójfazowego o temperaturze nominalnej 1200 oC
 • Modernizacja nagrzewnic indukcyjnych. Zastosowanie magnetowodów ograniczających rozproszenie pól elektromagnetycznych w urządzeniach do grzania indukcyjnego
 • Doskonalenie systemu promocji i upowszechnienie osiągnięć naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym Instytutu Obróbki Plastycznej
 • Opracowanie publikacji o charakterze informacyjnym i naukowym oraz popularyzacja osiągnięć INOP w wydawnictwach oraz na targach i wystawach
 • Badania metalograficzne śrub ze stali 8MN2Si kutych za pomocą czterouderzeniowej prasy BK-3 (HATEBUR)
 • Doskonalenie metod kucia wałów korbowych

Tematyka statutowa 2000

 • Opracowanie standardów komputerowego wspomagania projektów technologicznych i oprzyrządowania z zakresu kształtowania blach
 • Badania procesu kształtowania kół zębatych walcowych na wieloruchowej prasie PHdW-250
 • Symulacja kształtowania wyrobów o złożonych kształtach na prasach wieloruchowych
 • Rozproszone sterowanie gniazdami i liniami produkcyjnymi obróbki plastycznej z wykorzystaniem sterowania dwuprzewodowego
 • Badania procesu mechanizacji produkcji wytłoczek typu złącze mechanizmu kierowniczego wykonanych z pasów blachy (g=6,0 mm, B=110 mm, L=2000 mm)
 • Badania podajnika transferowego
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej uniwersalnej nagrzewnicy oporowej prętów o średnicach do 25 mm
 • Badania prototypu trójfazowego pieca rurowego o temperaturze nominalnej 1200 oC
 • Opracowanie systemu prowadzenia taśmy podawanej podajnikiem walcowym w zakresie między podajnikiem walcowym i przyrządem wielotaktowym
 • Doskonalenie metod badawczych do oceny jakości materiałów i wyrobów kształtowanych obróbką plastyczną oraz materiałów na narzędzia do obróbki plastycznej
 • Badania mechanizmów obniżenia oporu plastycznego w okolicy temperatury A1 w stalach niestopowych
 • Badanie własności mechanicznych wyrobów ze stali ferrytyczno-martenzytycznej kształtowanych plastycznie na zimno
 • Opracowanie metodyki postępowania projektanta i wytwórcy wyrobów wykonywanych metodami obróbki plastycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz o normalizacji i certyfikacji. Algorytm postępowania projektanta i producenta wyrobów (także maszyn) z obszaru technologii obróbki plastycznej, zawierający wymaganie zgodności z aktualnymi przepisami (procedurami) normalizacji i certyfikacji – jako jedna z metod oceny jakości tych wyrobów (maszyn)
 • Wdrażanie systemów komputerowych umożliwiających wpisywanie na dyskietki magnetooptyczne zbiorów norm znajdujących się w INOP oraz norm grup katalogowych: 01.100.01, 01.100.20, 01.110, 21.060.01, 21.060.10
 • Opracowanie kryteriów technicznych związanych z prowadzeniem procesu certyfikacyjnego w Zakładzie Certyfikacji INOP w zakresie certyfikacji wyrobów kształtowanych metodami obróbki plastycznej i maszyn do ich wytwarzania
 • Doskonalenie metod kucia wałów korbowych
 • Badania nowych możliwości technologicznych specjalnych przyrządów kuźniczych
 • Badanie technologii wyoblania wytłoczek z kołnierzem i wydłużoną pobocznicą na wyoblarko-zgniatarce MZH 500
 • Badania wielkości zgniotu stali w tłoczeniu posobnym
 • Opracowanie procesu technologicznego azotowania jarzeniowego z utlenianiem, zwłaszcza narzędzi
 • Badanie parametrów procesu dokuwania części z materiałów proszkowych na osnowie żelaza w produkcji masowej. Badania procesów walcowania bieżni na proszkowych pierścieniach łożyskowych
 • Marketing produktów i usług naukowo-badawczych. Współpraca z zagranicznymi partnerami i uczestnictwo w specjalnych programach badawczych
 • Opracowanie publikacji o charakterze informacyjnym i naukowym oraz popularyzacja osiągnięć INOP na targach, wystawach i konferencji