Władze Instytutu Obróbki Plastycznej

DYREKCJA

   
 
 

dr inż. Stanisław Ziółkiewicz

Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej

tel.: + 48 61 657 05 55 w. 400
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji Dyrektora Instytutu jest zgodny z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. art. 24 ust. 1 i 1a.

Dyrektor:

1)   ustala plany działalności instytutu;

2)   realizuje politykę kadrową;

3)   zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4;

4)   odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;

5)   reprezentuje instytut;

6)  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.


Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:

1)   prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;

2)   zasady wynagradzania twórców;

3)   zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem;

4)   zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

5)   zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

 
dr inż. Jacek Borowski

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 300
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

borowski

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych zajmuje się i odpowiada za:

 • przygotowanie projektów planów naukowo-badawczych rocznych, wieloletnich i planowania współpracy z zagranicą pod względem merytorycznym i kosztów,
 • wyrażanie opinii o przyjęciu lub odrzuceniu zamówień na prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe,
 • przygotowanie projektów, zatwierdzanie planów naukowo-badawczych poszczególnych zakładów, pracowni i komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie kart tematycznych poszczególnych tematów,
 • zatwierdzanie założeń i akceptowanie sprawozdań końcowych prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, rozwojowych, doświadczalnych i współpracy z zagranicą,
 • koordynację prac między poszczególnymi zakładami i pracowniami naukowo-badawczymi,
 • przebieg realizacji zadań statutowych i usług badawczych pod względem merytoryczno-formalnym
   i finansowym,
 • dbanie o właściwy poziom krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy realizacji prac,
 • nadzór nad realizacją planu finansowo-gospodarczego w zakresie B+R, pod względem terminowego wykonywania prac i planu kosztów,
 • reprezentowanie Dyrektora Instytutu na zewnątrz w sprawach uzgodnionych z Dyrektorem,
 • konsultowanie prac naukowo-badawczych,
 • kierowanie pracami naukowo-badawczymi,
 • wykonywanie prac jako główny wykonawca,
 • prowadzenie działań komercjalizacyjnych na potrzeby Instytutu.
 

mgr Anna Skowrońska

Główny księgowy
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 200
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Główny Księgowy zajmuje się i odpowiada za:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., organizowanie i doskonalenie obiegu i kontroli dokumentów, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów, ksiąg i sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • rozliczanie płac pracowników umysłowych i fizycznych (rozdzielnik),
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i terminowe przekazywanie podatku do urzędu skarbowego,
 • sprawozdawczość finansową miesięczną, kwartalną i roczną,
 • opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych i przedstawianie wniosków Dyrektorowi,
 • informowanie, przestrzeganie Dyrektora, w oparciu o analizy, o nieefektywnym działaniu gospodarczym,
 • doradztwo ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez Dyrektora,
 • wnioskowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych,
 • proponowanie środków zaradczych w eliminowaniu przypadkowych zdarzeń,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rada Naukowa - kliknij tutaj